Generelle Handelsbetingelser og Vilkår

I. Anvendelsesområde for vores generelle forretningsbetingelser
Alle leveringer og ydelser er underlagt vores generelle forretningsbetingelser. Kontraktpartneren kan ikke gøre kolliderende eller afvigende generelle forretningsbetingelser gældende i forbindelse med handel med os, medmindre der foreligger en skriftlig godkendelse heraf fra vores side. Vores generelle forretningsbetingelser gælder også for al fremtidig handel mellem kontraktpartnerne, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

II. Priser
Alle anførte priser er uden lovbestemt moms (nettopriser). Priserne er først bindende, når firma Multikett har bekræftet ordren.

III. Betalingsbetingelser
Fakturaen, der indeholder nettopriser plus moms, skrives den dag, varerne forlader vores firma. Betalingsfrister løber fra denne dag.
Fakturaen skal betales inden for 30 dage fra den førnævnte dato. I tilfælde af nye forretningsforbindelser kan Multikett forlange forudbetaling. Ved restance skal der iht. § 288 BGB betales morarenter på 5 procent over den pågældende basisrentesats (forbrugere) og 8 procent over den pågældende basisrentesats (virksomheder). Retten til at kræve yderligere erstatning er ikke berørt heraf. For bankoverførsler og checks gælder den dato, hvor beløbet går ind som indgående betaling på firmaet Multiketts konto.
Såfremt Multikett bliver bekendt med en betydelig forringelse i kundens formueforhold, eller hvis kunden kommer i restance, har Multikett ret til at forlange en øjeblikkelig betaling af alle ubetalte fakturaer samt til at indstille arbejdet på kundens løbende ordrer.

IV. Ejendomsforbehold
Multikett beholder ejerskabet over de leverede varer, indtil den aftale pris er betalt med det fulde beløb. Inden ejerskiftet må varerne hverken pantsættes eller stilles som sikkerhed uden tilladelse fra Multikett.
Et videresalg af varerne som underlagt ejendomsforbeholdet med tilladelse fra Multikett medfører, at fordringen i form af købsprisen fra videresalget overdrages til Multikett. Kundens fremtidige fordringer afstås allerede nu til Multikett. Multikett accepterer hermed afståelsen på forhånd.

V. Panteret
Multikett indrømmes overdragelsen af en panteret i firmaets favør i forbindelse med alle de råmaterialer, kunden overdrager.

VI. Forsendelse
Multikett leverer ab fabrik, med mindre andet er aftalt.
Risikoen overgår senest til køberen med afsendelsen af varerne. Hvis forsendelsen forsinkes på grund af forhold, som kunden er ansvarlig for, overgår risikoen til køberen, når varerne er klar til forsendelse. Multikett forsender principielt sine varer uforsikret,medmindre kunden på forhånd har anmodet om noget andet. En transportforsikring af varerne sker for kundens regning.
Multikett giver ingen garanti for billigste og hurtigste forsendelse. Multikett overholder dog eventuelle anvisninger fra kunden vedrørende forsendelsen.

VII. Leveringstid og leveringsforsinkelse
Informationer om leverings- og ydelsestider er ikke bindende. Efter overskridelse af en angivet ikke-bindende leveringsdato kan køberen opfordre Multikett til at levere inden for en rimelig frist, som mindst skal være på 10 hverdage.
Efter udløb af denne frist kan køberen skriftligt forlænge fristen med en henvisning om, at han nægter modtagelse efter udløbet af denne frist. For at kunne gøre krav om skadeserstatning gældende skal kravene meddeles i overensstemmelse med ovenstående frist.
Hvis der ikke er aftalt nogen leveringsdatoer, men dog en levering inden for de passende frister, løber denne frist fra dagen for fremsendelse af ordrebekræftelsen og slutter på dagen, hvor varerne forlader fabrikken eller bliver lagt på lager, fordi det er umuligt at forsende varerne.
Leveringstiden er afbrudt i det tidsrum, hvor kunden kontrollerer og korrigerer prøvetryk osv. Denne afbrydelse begynder på dagen for afsendelsen til kunden og slutter på dagen for modtagelsen af dennes stillingtagen. Hvis kunden kræver ændringer i ordren, der påvirker produktionstiden, efter at han har modtaget ordrebekræftelsen, løber den nye leveringstid fra bekræftelsen af ændringerne.
Multikett hæfter kun for en selvforskyldt overskridelse af leveringstiden. Driftsforstyrrelser – såvel i egen virksomhed som i tredjeparters, som produktionen og transporten er afhængig af – som følge af krig, strejke, lockout, opstand, brændsels- eller brændstofmangel, defekte transportmidler, arbejdsrestriktioner og tilfælde af force majeure – fritager Multikett for ansvaret for de opståede overskridelser af de aftalte leveringstider og priser. Kunden er efter en sådan overskridelse af leveringstiden eller prisen ikke berettiget til at træde tilbage fra aftalen eller til at holde Multikett ansvarlig for eventuelt opståede skader.
Kunden kan kun gøre krav på skadeserstatning på grund af for sen levering – begrænset til leveringens værdi – gældende, hvis Multikett har forårsaget forsinkelsen forsætligt eller ved grov uagtsomhed, medmindre den rettidige levering var af stor betydning for kunden, og dette var tydeligt for Multikett.
I tilfælde af force majeure, strejke, myndighedsforanstaltninger og uforskyldte driftsforstyrrelser forlænges leveringsfristen uden videre med varigheden af forstyrrelsen, dog højst med to måneder.

VIII. Reklamation, garanti og ansvarsbegrænsning
1. Skriftlig meddelelse inden syv dage
Køberen skal undersøge varerne straks efter modtagelsen og indberette synlige skader øjeblikkeligt og i deres fulde omfang. Reklamationen skal foretages skriftligt og være Multikett i hænde senest syv dage efter modtagelse af varerne.

Ved skjulte fejl løber syv-dages fristen fra opdagelse af fejlen. Køberen skal til kontrol af reklamationens berettigelse returnere mindst ét eksemplar af den reklamerede vare til Multikett.
Så snart Multikett har modtaget en prøve af den reklamerede vare, er Multikett efter eget skøn forpligtet til at afhjælpe fejlen eller levere fejlfrie varer inden for en rimelig frist, som regel fire uger.

Hvis Multikett ikke overholder denne frist, eller afhjælpningen mislykkes, er køberen efter eget valg – efter en skriftlig forlængelse af fristen på mindst to uger – berettiget til at træde tilbage fra kontrakten eller til en prisreduktion.

I tilfælde af afhjælpning eller efterlevering skal alle reklamerede varer returneres efter Multiketts anmodning.

2. Afvigelser i kvaliteten, egnethed til køberens anvendelsesformål
Afvigelser i kvaliteten af papir, pap eller andet materiale som leveret af Multikett kan ikke reklameres, såfremt dette materiale i henhold til leveringsbetingelserne fra papir- og papindustrien eller andre kompetente leverandører – som køberen efter anmodning har mulighed for at få fremsendt – er blevet godkendt eller beror på trykteknisk betingede forskelle mellem prøvetryk og oplag.
Garantien og ansvaret bortfalder for varernes egnethed til kundens anvendelsesformål, medmindre vi udtrykkeligt og skriftligt har godkendt denne egnethed. Kunden skal regelmæssigt selv kontrollere materialets egnethed til sit specielle anvendelsesformål.

Multikett hæfter kun for lysægthed, udsving og afvigelser i farver og bronzer samt gummieringens, lakeringens og imprægneringens kvalitet osv., for så vidt materialernes mangler var synlige ved kontrollen før deres anvendelse.
Hvis bestemte specialarbejder udføres af tredjepart, gælder leveringsbetingelserne fra den relevante branche, der efter anmodning kan stilles til rådighed for kunden.

3. Ansvarsbegrænsning
Multiketts ansvar for direkte materielle skader som følge af en uagtsom pligtforsømmelse er beløbsmæssigt begrænset til værdien af ordren. Yderligere erstatningskrav, uanset af hvilken retlig grund, er udelukket, medmindre der hæftes på grund af forsæt, og disse ikke er i strid med eventuelle lovbestemmelser. Multikett hæfter kun for simpel uagtsomhed, hvis der foreligger en forsætlig krænkelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse, eller hvis Multikett har overtaget en garanti eller en indkøbsrisiko.
Multikett hæfter i særdeleshed ikke for andre skader, f.eks. for tabt fortjeneste, produktionsstop, driftsafbrydelse eller andre indirekte skader eller for skader på bearbejdede genstande.
Hvis Multikett alligevel kan holdes ansvarlig, er ansvaret begrænset til forsikringssummen i Multiketts produktansvarsforsikring. Produktansvar er dækket med en forsikringssum på 1.000.000,00 euro for hvert tilfælde.

De førnævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke for skader som følge af krænkelse af livet, kroppen eller menneskets helbred. De gælder heller ikke for ansvarssager i henhold til bestemmelserne i produktansvarsloven.

IX. Skitser, udkast, prøvetryk og mønstre
Skitser, udkast, prøvetryk og mønstre faktureres, selvom Multikett ikke måtte få ordren.

X. Ophavsret

Kunden er selv ansvarlig for at kontrollere retten til reproduktion af alle printskabeloner. Ophavsretten og retten til reproduktion af egne skitser, udkast, originaler, film og lignende forbliver hos Multikett, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.
Genoptryk eller reproduktion af leveringer, der ikke er underlagt en ophavsret eller andre kommercielle ejendomsrettigheder, er ikke tilladt uden tilladelse fra Multikett.
Alle stanseskabeloner, original- og duplikat-klicheer forbliver Multiketts ejendom, også selvom disse er blevet faktureret separat. Film, der er stillet til rådighed, forbliver kundens ejendom.
Multikett overtager intet ansvar for manuskripter og andre genstande, der ikke er krævet tilbage af kunden inden for fire uger fra afslutning af ordren.
Køberen holder Multikett fri for alle ophavsretlige krav fra tredjepart, som eventuelt kan opstå som følge af forarbejdningen af dennes skabeloner. Dette gælder også for andre immaterielle rettigheder og krav.

XI. Forsikringer
Hvis de manuskripter, originaler, dokumenter, papirer, stående satser, lagrede tryksager eller andre genstande, der er overdraget til Multikett, skal forsikres mod tyveri, brand, vand eller anden fare, skal kunden selv sørge for denne forsikring. Sker dette ikke, er kravet begrænset til den sædvanlige påpasselighed.


XII. Korrekturkopier og prøvetryk
Kunden skal kontrollere korrekturkopier og prøvetryk for sættefejl og andre fejl og returnere disse til firmaet Multikett i trykklar tilstand. Telefonisk aftalte ændringer kræver en skriftlig bekræftelse. Ved mindre printjobs, allerede satte manuskripter og færdige film op til en nettoværdi på 500,00 euro er Multikett ikke forpligtet til at fremsende en korrekturkopi til kunden. Hvis der ikke anmodes om fremsendelse af en korrekturkopi, begrænses ansvaret for sættefejl til grov uagtsomhed. Kunden afholder selv omkostninger forbundet med ændringer i tryktilladelsen, herunder omkostninger til maskinens stilstand. Dette er genstand for en passende fakturering. Efter trykfrigivelse er Multikett ikke længere ansvarlig for trykfejl, der blev overset af kunden ved korrekturen. Ved farvede reproduktioner anses mindre afvigelser fra originalen ikke som en berettiget grund til en reklamation – dette gælder for alle trykmetoder. Det samme gælder for sammenligning mellem eventuelle prøvetryk og oplag.

XIII. Større eller mindre leveringer Normalt leveres hele det bestilte oplag. Kunden er forpligtet til at acceptere udsving på op til 10 %. Desuden forhøjes procentsatsen for uacceptable større eller mindre leveringer,
hvis papiret er købt hos en underleverandør og er underlagt leveringsbetingelserne fra papirproducenternes brancheforeninger, med disses tolerancer.

XIV. Lagerholdning og opbevaring
Råmaterialer samt halvfabrikata og færdige produkter, som f.eks. tryksager, trykplader af enhver art, tredjepartspapir osv., bliver kun lagt på lager og opbevaret efter forudgående aftale og mod separat betaling. Dette sker på kundes eget ansvar.

XV. Mundtlige aftaler
Mundtlige aftaler eller tillæg kræver en udtrykkelig skriftlig bekræftelse for at være bindende.

XVI. Opfyldelsessted og værneting
Opfyldelsessted og værneting for alle krav og juridiske stridigheder i henhold til nærværende kontrakt, herunder veksel- og dokumentsager, er trykkeriets adresse, her Flensborg.

XVII. Gældende lovgivning:
Kontraktforholdet mellem Multikett og en kommerciel kontraktpartner er i sin helhed underlagt tysk lovgivning under udelukkelse af FN-købeloven, medmindre der foreligger andre individuelle aftaler. Multikett’s original tyske handelbetingelser ligger til grund for denne danske version. I eventuelle tvivlstilfælde eller såfremt der opstår fortolkningsusikkerheder, skal den originale tyske version være afgørende.

Flensborg, september 2014

 
 
 

MULTIKETT GmbH & Co. KG | Gewerbepark 7 | D-24983 Handewitt | Telefon: 04608 9712-0